การประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

ผู้โพสต์ : admin / วันที่ 24 เม.ย. 2563

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สำหรับโครงการฯ ปีการผลิต 2563 ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการฯ ปีการผลิต 2554 – 2562
โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2563 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2563 ได้ทันที ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต 2563 และดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2563 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง