จัดซื้อจัดจ้าง


คำร้องขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น 17 เม.ย. 2563
คำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 17 เม.ย. 2563
การขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น 14 เม.ย. 2563
แบบร้องเรียนขอความเป็นธรรม ผ่านระบบโทรศัพท์สำนักงาน 10 เม.ย. 2563
แบบร้องเรียนขอความเป็นธรรม 2 เม.ย. 2563
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น ตว.6 2 ธ.ค. 2562
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตว.5 2 ธ.ค. 2562
แบบฟอร์ม รับรองคุณสมบัติ ลดจำนวนชั่วโมงอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 16 ต.ค. 2562
หนังสือมอบอำนาจ 6 ธ.ค. 2561